انتشارات اهورا

[اشعار خه‌ریت کاونار از هلند تا سرزمین‌اهورایی]

3برای اولین بار درایران برگزیده‌ای از یکی از بزرگ‌ترین شاعران #هلندی "خه ریت کاونار" با گزینش، مقدمه و ترجمه‌ی #امیرحسین_افراسیابی در نمایشگاه کتاب تهران و غرفه‌ی #سرزمین_اهورایی :

کاوانار در شعرهایش تلاش می کند تا خصوصیت دلالتگر واژه را از میان بردارد. در یکی از شعرهایش گفته است: «گلوی واژه را می بُرم» (1965). از میان برداشتنِ خصوصیت دلالتگر واژه ها، کوششی است برای راحت شدن از شرّ واقعیتی که همین واژه های ارجاع دهنده، در درون خود، به آن شکل داده اند. این به شعر امکان می دهد تا به خود باز گردد، چیزی شود میان چیزها، بشود خودِ واقعیت. بدین گونه، #شعر دیگر به #شاعر تعلق ندارد تا بتواند آن را چون وسیله ای در خدمت اندیشه ها و احساساتش بکار گیرد. (خود می گوید: «این / دیگر مایملک تو نیست، استاد»)...
#GerritKouwenaar

[در سطر رو به خانه مِه آغاز می‌شود ]
|گزیده‌ای از شعرهای #خه‌ریت_کاوانار | ترجمه امیرحسین افراسیابی | |چاپ نخست | انتشارات سرزمین اهورایی |

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی