انتشارات اهورا

[چهار سوار مکاشفه به سرزمین اهورایی رسیدند]

18#نمایشگاه_کتاب

 
یک کتاب بیش‌تر بخوانیم
 
رمانی از بیسنته ایبانیث در تازه‌های نشر سرزمین اهورایی منتشر شد. کتاب "چهار سوار مکاشفه" با ترجمه قاسم صنعوی در فروست ادبیات‌ داستای جهان انتشارات سرزمین اهورایی برای اولین بار در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران عرضه و رونمایی خواهد شد. بیسنته بلاسکو  ایبانیث ،نویسنده، روزنامه نگار، رجل سیاسی جمهوری خواه ضد کلیسایی و ضدخودکامگی، سر منشاء جنبشی سیاسی  که خودش آن را بلاسکیسم می خواند، در قبال نظر شماری از ناقدان تا جایی پیش می رفتند که با توجه به ناتورالیسم اوعنوان «زولای اسپانیایی» را به او بدهند، بی آن که تأثیر پذیری از نویسندۀ بزرگ فرانسوی در چند اثر نخستین خود را انکار کند، علاقه داشت تصریح کند: «کسانی که من را زولای اسپانیایی می خوانند نشان می دهند که نه زولا را می شناسند و نه من را... برای زولا، درادبیات همه چیز تفکر است؛ من آدمی بی فکرم. اگراو با سوراخ کردن به نتیجۀ نهایی می رسید، من با انفجار، با هیاهو و شدت عمل می کنم.»با نگاهی به زندگی این «زولای انفجاری» می توان به داوری پرداخت که معرفی او از خودش تا چه حد به واقعیت نزدیک می شود.
   زندگی اش در بیست ونهم ژانویۀ 1867 در بالنسیا  (والانس برای  فرانسوی ها) سومین شهر مهم اسپانیا،آغاز شد. پدرش بازرگان بود واو لاجرم در خانواده ای بورژوا پروش یافت. در سال 1882به دانشکدۀ  حقوق زادگاهش رفت. نخستین نوشته اش در یکی از مجله های محلی چاپ شد. یک سال بعد به مادرید گریخت ولی چند روزبعد او را باز گرداندند.( در شرح حال دیگری گفته شده که او درمادرید ماند، دورۀ فقررا گذراند، منشی پاورقی نویس موفقی شد و کم و کیف کاررا فرا گرفت و روزنامه نگارشد. ولی با توجه به این که او آن زمان شانزده ساله بود و نمی توانست ازخانه دور بماند؛ همان روایت اول به صحت نزدیک تر می نماید.). در سال 1888مدرک لیسانس حقوقش را گرفت. درسال 1889هفته نامۀ جمهوریخواه لا باندرا  فدرال  انتشارش را آغاز کرد. نام بلاسکو ایبانیث به عنوان مدیر برآن درج شده بود.یک سال بعد به دنبال تظاهراتی که در مخالفت با کانوباس دل کاستی  یو  رییس دولت وقت برپا شد، نخستین تبعید به سراغش آمد. به پاریس رسید و بااصلی ترین نمایندگان مکتب ناتورالیسم آشنا شد. نشر تاریخ انقلاب اسپانیا را که جلد آخرآن در سال 1892منتشر شد آغاز کرد. در سال 1891از بخشودگی برخوردارشد و به اسپانیا برگشت و درهمان سال ازدواج کرد. یک سال بعد نخستین رمانش موسوم به لا آرانیا  نگرا را منتشر کرد. در آن هنگام درحزب فدرال فعالیت بسیارداشت. در سال 1893 مجموعه مقاله هایی را که دردوران تبعید نوشته بود باعنوان پاریس و نیز کتاب زنده باد جمهوری را متتشرکرد. فعالیت های سیاسی، کارش را به زندان کشاند و هنگامی که زندانی بود نخستین فرزندش متولد شد. سال بعد به دنبال تظاهراتی برای باردوم زندانی شد. درنوامبرهمان سال نخستین شمارۀ روزنامۀ ال پوئبلو را به مدیریت خود منتشر کرد و از آن برای عرضۀ نظریه های سیاسی خود که منجر به ایجاد جریان بلاسکیسم شد بهره گرفت. سال های بعد چند رمان منطقه ای الهام گرفته از ناتورالیسم زولا را عرضه کرد. نویسنده دراین آثار جای مهمی به تحلیل اجتماعی اختصاص می داد. گل بدی، لاباراکا  (زمین های نفرین شده)، در میان نارنجستان ها، سونیکا ی بدکاره، لجن و جگن ها از این جمله بودند...   

رمان چهار سوار مکاشفه که بلاسکو ایبانیث در بحبوحۀ جنگ جهانی اول و درجهت جانبداری از متحدان و ابراز نفرت نسبت به امپراتوری های مرکزی (آلمان، اتریش – هنگری) نوشت، عنوان خود را از بخشی ازکتاب  مقدس (عهد جدید، مکاشفۀ یوحنا، باب های چهارم به بعد) دارد که درآن به سررسیدن صبر الاهی و فرا رسیدن روزی که ستمکاران شاهد فنای خود باشند به صورت وهمی که به سراغ یوحنای حواری می آید پیش بینی می شود. آن چه چرنوف در فصل چهارم این رمان در مورد سواران و ظهور جانور  می گوید اشاره به همین  بخش از کتاب مقدس دارد وبرای داشتن درک بهتر از سخنان او ازاین منبع  می توان بهره گرفت.


رمانِ چهار سوار مکاشفه به قلم بیسنته ایبانیث با ترجمه‌ی قاسم صنعـوی در فروست شماره‌ی 10 ادبیات داستانی جهان انتشارات سرزمین اهورایی با گرافیک و طرح جلد مجید ضرغامی منتشر شده است و به زودی در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در غرفه‌ی ناشر رونمایی و عرضه خواهد شد.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی